Algemene voorwaarden

Degene die materiaal bij Nederlandfotoland.nl plaatst (hierna ook: gebruiker) verklaart dat hij of zij bevoegd is om dit materiaal te plaatsen. Hij of zij garandeert rechthebbende te zijn van het materiaal, of de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het geplaatste materiaal.

Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatst materiaal wordt geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Nederlandfotoland.nl, staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Degene die het materiaal geplaatst heeft vrijwaart Nederlandfotoland.nl hiervoor.

Degene die het materiaal plaatst is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem of haar bij Nederlandfotoland.nl geplaatste materiaal. Nederlandfotoland.nl draagt voor de inhoud van het geplaatste materiaal geen enkele verantwoordelijkheid.

Nederlandfotoland.nl hanteert een fair use policy. Dit houdt in dat Nederlandfotoland.nl gerechtigd is de gebruiker de toegang tot Nederlandfotoland.nl te ontzeggen of te beperken wanneer het door een gebruiker gegenereerde dataverkeer, alsmede het gebruik van opslagruimte op Nederlandfotoland.nl een gemiddelde en normale hoeveelheid te boven gaat. Nederlandfotoland.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van een ontzegging of beperking van de toegang.

De producten van Nederlandfotoland.nl zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door consumenten in de privésfeer. Ingeval Nederlandfotoland.nl oneigenlijk gebruik of misbruik van opslagruimte en dataverkeer constateert zal zij het door de gebruiker betreffende materiaal zonder voorafgaande aankondiging verwijderen en de gebruiker de toegang tot Nederlandfotoland.nl ontzeggen. Nederlandfotoland.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van het verwijderen van materialen of ontzeggen van de toegang.

Degene die materiaal plaatst op Nederlandfotoland.nl kent Nederlandfotoland.nl hierbij een kosteloos, niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken op sociale media. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat Nederlandfotoland.nl zijn of haar foto’s mag hergebruiken op sociale media. Hij of zij vrijwaart Nederlandfotoland.nl voor eventuele andersluidende aanspraken van derden.

Degene die materiaal bij Nederlandfotoland.nl plaatst garandeert dat het geplaatste materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende, grove of onterende materialen en / of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is dus onder meer – doch niet uitsluitend – verboden om vulgair, hatelijk, bedreigend en (kinder-) pornografischmateriaal te plaatsen. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen zal worden verwijderd. Mocht Nederlandfotoland.nl constateren dat geplaatst materiaal strijdig is met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal zij hiervan aangifte doen bij justitie en de materialen, alsmede alle overige bij haar terzake bekende gegevens aan justitie overgedragen c.q. bekendmaken.

De webmaster, beheerder en moderators van Nederlandfotoland.nl zijn bevoegd en hebben het recht geplaatst materiaal dat – al dan niet naar hun eigen inzicht – niet voldoet aan bovengenoemde normen per direct te verwijderen.

Nederlandfotoland.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, inbreuk op auteursrechten, hack-poging, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het geplaatste materiaal op Nederlandfotoland.nl, om welke reden of door welke oorzaak dan ook.

Nederlandfotoland.nl acht zich niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden. Degene die het materiaal heeft geplaatst vrijwaart Nederlandfotoland.nl tegen alle aanspraken tot schadevergoeding daaromtrent, evenals tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het geplaatste materiaal inbreuk maakt op enige (intellectuele) rechten van derden.

Degene die het materiaal heeft geplaatst gaat er mee akkoord dat alle data die door hem of haar is verstrekt in een database worden bewaard. Hoewel deze informatie niet openbaar gemaakt wordt aan een derde partij zonder zijn of haar toestemming (behoudens die gevallen dat strafbare feiten worden geconstateerd), kan Nederlandfotoland.nl noch haar webmaster en beheerder verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke hack-poging, dat eventueel kan leiden tot het openbaar worden van de database.